د سرچینې انځور وګورئ

ډاکټر احمد جوکټان د ویسټلینډ MI د هارویټ بائبل چرچ کې خطیب ورکړ:
د هغه خطبې اوریدو لپاره دې لینک باندې کلیک وکړئ