په اړه روش ج

دا لیکوال تر اوسه په کوم تفصيلات ډکې نه شي.
تر دې دمه Rosh ج 0 د بلاګ ننوتنې رامینځته کړې.

نوم

پورته ته لاړ شه