ډاکټر ایډ ج هاسکنز
ډاکټر ایډ ج هاسکنز
په شاگردۍ کې درسونه

د عیسی مسیح انجیل باندې متمرکز

موږ MBBs (د مسلمان شالید مومنانو) ته له 40 څخه زیاتو ژبو کې د انجیل ښوونې پراخه غږ نظریه وړاندې کوو.

جان ازار
جان ازار
د عربي عقیدې اساسات
جیري سون
جیري سون
پاک روح
2021-08-04T21:48:14+00:00

د باور اساسات

په ګریس کمیونټي کلیسا کې د عربي ملګرتیا جان ازار سره د عقیدې اساسات غیر مومنانو ته په عیسی باور بیانولو او مومنانو ته یو ساده سیستماتیک الهیات دي.